Monday, April 01, 2024

Logs 1 Apr 2024

1512 1648 Radio Kameleon. SINPO 34433.
1629 1729 Bluebird Radio. SINPO 34433.
1645 1639 Radio Barones. SINPO 34433.
6210 1608 Radio King Shortwave. SINPO 44433.
6265 1601 Enterprise Radio. SINPO 34433.
6295 1545 Misti Radio. SINPO 34333.
6295 1656 Radio Monique. SINPO 44433.
6875 1615 Radio Europe (It). SINPO 44433.
6940 1625 Zeppelin Radio (pres). SINPO 24332.

No comments: